Skip to main content


Wie is Hendrik Schipper?

Hoe is de stichting ontstaan?

De stichting is in 1995 opgericht door Hendrik Schipper en bestaat dus inmiddels 25 jaar. Wat was zijn motivatie? Dat is moeilijk om in één zin weer te geven.

Hij is geboren in Giethoorn en opgevoed in een christelijk gezin, waarvan de moeder Hervormd was, de vader Doopsgezind en de inwonende grootvader Gereformeerd. Wel heel bijzonder, maar toch waren er geen twisten. Hij ging naar de openbare lagere school. Er was helaas geen christelijke school. Toen hij 23 jaar was deed hij belijdenis van zijn geloof en werd gedoopt/besprenkeld in de Hervormde kerk. Dit na belijdenis aan de Heere van een zondig leven. Hij werd vertroost door een tekst uit Jesaja 1 vers 18: “Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw”. Hem door de Heere aangereikt in een preek van ds. Hendrik Jonker in de Oranjekerk in Amsterdam in 1957. De Heere wist dat hij dat nodig had, want de satan bleef hem lange tijd zijn zonden in gedachten brengen.

Na verdere opleidingen kreeg hij een leidinggevende baan in het bedrijfsleven. Zijn eerste vrouw, Pleuny Meijwaard, kwam uit kringen van de Christelijk Gereformeerde Kerk/Gereformeerde Gemeente. Het huwelijk bleef kinderloos. Hij maakte carrière in het bedrijfsleven. Was op een bepaald moment eigenaar van een keten van ongeveer 20 modezaken. Dat liep niet zo goed af, maar daarna kreeg hij opnieuw een goede baan in het bedrijfsleven.

In 1992 overleed zijn vrouw aan een hartkwaal. Dat werd een cruciaal moment in zijn leven. Want door alle drukte van het bedrijfsleven stond de Heere Jezus niet meer op de eerste plaats in zijn leven. Hij deed belijdenis van deze zonde en gaf zich helemaal over aan de Heere Jezus met de vraag: “Wat wilt U, Heere, dat ik doen zal?” De Heere Jezus kreeg het nu voor het zeggen in zijn leven. Hij kreeg het te zeggen over zijn tijd en over zijn geld. Op dat moment besloot hij om zijn bungalow te verkopen, in een goedkoper huis te gaan wonen en een gedeelte van de opbrengst in een stichting voor goede doelen te stoppen. Een stichting ter bevordering van de voortgang van het Evangelie, Boaz Evangelie Support. De naam werd in 2017 veranderd in Boaz World Word Project, vanwege de vele internationale contacten.

Hoewel hij nog een fulltime baan had, ging hij als vrijwilliger werken voor de John Bunyan Stichting, die de boeken van John Bunyan opnieuw uitgaf met prachtige illustraties van Albert Wessels. Boeken zoals de Christenreis en de Christinnereis. Er werd ook een Bijbels dagboek voor kinderen uitgegeven, geïllustreerd door Albert Wessels. Zelfs een klein boekje voor kinderen in Israël in het Hebreeuws. Dat kwam door Albert, die veel contacten in Israël had.

Die contacten met Joodse orthodoxe- en seculiere mensen bracht Hendrik Schipper tot de vraag: “Hoe kunnen we Joodse mensen bereiken met het Evangelie van de Heere Jezus?” Na gebed, wees de Heere hem op de tekst in Johannes 5 vers 39: “Het zijn de Schriften die van Mij getuigen”. Dat was een duidelijke aanwijzing. De Heere Jezus had op dezelfde wijze de Schriften verklaard aan Zijn discipelen en aan de Emmaüsgangers. De apostelen volgden Zijn voorbeeld, ondanks tegenstand en vervolging door orthodoxe Joden.

Schipper ging aan de slag en zocht in het OT alle teksten op die over de komende Messias gaan. Het resultaat werd vastgelegd in het Nederlands (SV), Engels (NKJV) en Hebreeuws en kreeg als titel: “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift”. Nu had hij op schrift wat de Heere Jezus onderwezen had aan Zijn discipelen. Schriftwoorden waardoor Joden tot geloof in de Messias waren gekomen en nu ook nog komen.

Inmiddels was er iets heel belangrijks gebeurd in zijn leven. In 1995 kreeg hij een relatie met Kenna Velema, die zendelinge was geweest op de Filipijnen. Zij trouwden in april 1996. Kenna had een opleiding gevolgd aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn en kon met haar gebeden, talenten en gaven haar man bijstaan in zijn arbeid. Dat was en is nog steeds een rijke zegen van de Heere.

Na er 12 jaar aan gewerkt te hebben, konden zij de boeken in 2010 laten drukken en uitgeven. Daartoe werd een uitgeverij opgericht: “Boaz Multi Media”. Via de stichting konden de boeken ook gratis worden weggegeven.

Hoe bereik je Joodse mensen? Hoe ging het verder?

In 2011 werd er contact opgenomen met broeder Victor Kalisher, directeur van de Bible Society in Israël, in Jeruzalem. Hij was meteen enthousiast over een Hebreeuws/Engelse uitgave, een Hebreeuwse uitgave en een verkorte Hebreeuwse editie voor gesprekken met Joden in Israël, alsmede een Arabische uitgave van “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift”. In de loop van de tijd volgden de Russische uitgave en de Jiddische uitgave. Deze werden ingezet om Joodse mensen in Rusland en o.a. in New York te bereiken. Messias belijdende Joden gebruiken dit boek voor de verkondiging van de Bijbelse Boodschap. Broeder Johan Schep en zijn team verspreiden de Hebreeuwse verkorte uitgave onder Joodse mensen in Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. Maar tegenstand is er altijd. Paulus zegt dat het de Joden een ergernis is en de Grieken een dwaasheid.

Het is een groot wonder dat de Heere door de jaren heen steeds weer mensen op hun weg bracht, die konden helpen met de vertalingen en met de verspreiding. In 2017 ontwikkelde een broeder een software programma waardoor uit een bestaande Bijbelvertaling het boek gemakkelijk kon worden overgezet in een andere taal. Met het gevolg dat het boek gedurende enkele jaren werd overgezet in 41 talen en daardoor de verspreidingsmogelijkheden letterlijk grenzeloos werden.

Biddend werd toen contact gezocht met andere organisaties zoals de Spaanse Evangelische Zending, die het boek ging verspreiden op Cuba. Door middel van broeder Farshid Seyed Mehdi van 222 Ministries International konden we 900 Farsi boeken laten drukken in Turkije voor verspreiding onder Iraanse mensen. Een hoogtepunt voor Kenna was wel dat het boek ook beschikbaar kwam in Tagalog, de Filipino taal. In 1989 kon ze wegens een burnout niet meer terug naar het zendingsveld, maar in 2018 werden er meer dan 500 boeken verspreid op de Filipijnen. Gods Woord is niet gebonden en de Heere alleen doet wonderen!

Ze waren al een tijdje bezig om in contact te komen met een Koreaanse gelovige in Nederland, die hen zou kunnen helpen. Op een morgen konden ze hun ogen niet geloven. Een Koreaanse voorganger stuurde een bericht met de dringende smeekbede of hij de copyrights van het boek kon krijgen, want hij had het vertaald in het Koreaans en wilde graag 500 exemplaren aan collega’s geven als Kerstcadeau.

Toen in een nieuwsbrief werd aangegeven dat ze het boek wilden overzetten in het Indonesisch, kregen ze de volgende dag het bericht dat iemand 1000 boeken wilde sponsoren voor Papoea. Pastor Marthen Suh zag het als een geschenk uit de hemel, omdat de gelovigen veelal alleen onderricht waren in het Nieuwe Testament en hij hun graag de verbanden wilde laten zien en Gods plan met Israël.

Ondertussen was Hendrik verder gegaan met schrijven en in 2013 kwam “Israël Gods oogappel” uit. Gods plan met Israël in verleden, heden en toekomst.

Meerdere boeken volgden zoals: “Beloften en Profetieën van God voor de volken”, “Beloften en Woorden van de Heere Jezus voor de gemeente”, “Het grote verschil”, “De Messias geopenbaard aan Abraham” en in 2020 de serie “De actualiteit van Gods Woord”.

Tot slot geeft bestuurslid broeder Piet Heuvelman een kort getuigenis welke impact de boeken op zijn leven hebben gehad. “De Bijbel en Israël waren voor mij geschiedenis. Tot op het moment waarop God ingreep. Tijdens een pittig gesprek, moest ik alles prijsgeven wat ik als “kennis” aandroeg. Het plan van God met de wereld, Israël en het Joodse volk werd ontrold. Daarin werden de boeken van Hendrik Schipper mij tot grote zegen.”

Het is het gebed van Hendrik en Kenna dat alle arbeid van de stichting mag meewerken aan de belofte van de Vader aan Zijn Zoon in Jesaja 53, dat Hij tot verzadiging zal mogen zien de vrucht van Zijn volbrachte werk op Golgotha.