Skip to main content


Israël Gods oogappel

auteur: Hendrik Schipper

Israël in Profetisch Bijbels Perspectief

Beloften voor Israël in verleden - heden – toekomst

God heeft een plan met deze wereld. Dat plan heeft als einddoel de schepping van een nieuwe aarde en een nieuwe hemel waar God verheerlijkt wordt in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus.
God zal dan verheerlijkt worden door mensen die verzoend zijn met God door het off er van Zijn Zoon op Golgotha. 

God heeft het volk Israël uitverkoren om Zijn plan uit te voeren. De Zaligheid is uit de Joden.

Door dit volk, Israël, zal de gehele wereld gezegend worden. Het gaat in dit boek over verleden, heden en toekomst van Israël. Wat een heerlijke toekomst staat dit volk nog te wachten. En andere volken mogen daarin delen. Maar voor het zover is staat er nog heel veel te gebeuren. Daarover kunt u in dit boek lezen.

Gods plan met Israël is als een diamant met veel facetten, die gaan oplichten en schitteren als we de Schriften onderzoeken. Dit boek wil u daarbij helpen.

Schatkamer uit de Schrift - De Oogst december 2013

Jan van Barneveld

De unieke formule van het boek 'lsraëI, Gods oogappel' is heel sterk. Een boek dat de titel en ondertitel helemaal waarmaakt. ln 95 korte en een paar langere hoofdstukken vertelt Hendrik Schipper een heel stuk Bijbelse geschiedenis rond en over lsraë|.

In het eerste deel brengen 51 paragraafjes u vanaf de schepping via Abraham, Mozes en David tot de komst van de Messias. Helder en in elk hoofdstuk met veel citaten uit de Schrift. Het tweede deel gaat vanaf de komst van de Messias tot de stichting van de moderne staat Israëi. Deel 3 begint met het huidige 'herstel van Israël' en brengt ons via de eschatologie (eindtijdleer) bij de profetie over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Waarom vind ik de opzet van dit boek zo sterk en waardevol? Eik hoofdstuk is een mini-Bijbelstudie met veel aanhalingen uit de Schrift. Ik schat dat er in dit boek evenveel teksten uit de Bijbel staan als commentaar en uitleg van de schrijver. Vaak zijn die hoofdstukjes een schatkamer uit de Schrift. Nuttig voor uw persoonlijke omgang met Gods Woord, nuttig voor iedereen die af en toe een Bijbelstudie of meditatie geeft.

Gog en Magog
Er staan ook een paar langere hoofdstukken, vooral in het derde deel over de eindtijd. Ik noem bijvoorbeeld hoofdstuk 76 over het herstel van Israël (18 blz.), hoofdstuk 81 over de l44.OOO (22 blz.) en hoofdstuk 91 over het komende messiaanse rijk (52 blz.). In hoofdstuk 83 gaat het over de Gog-Magog oorlog uit Ezechiël 3B en 39. Schipper haalt de 'Rusland is Gog-visie'uit de oude doos. Moskou zou Mesech zijn en Tubal Tobolsk. Ik vergeef het hem graag Met de meeste stokpaarden ben ik het van harte eens.

Dan zijn er nog'ong.eveer negentig kleinere Bijbelstudies. Ik noem aIleen een aantal onderwerpen: Wie is God?; de zondeval; Babel tegenover Jeruzalem; God verkiest Zich een volk uit de volken; beloften van God voor Ismaël; Wie en hoe is de Messias?; Gods plan met Israël; de bouw van de derde tempel; de opname van de Gemeente, enz. Wel vijf paragraafjes wijdt Schipper aan diverse verbonden met IsraëI. Heb ik dan geen kritiek? Iedereen die het profetische Woord over de eindtijd bestudeert, heeft zo zijn eigen stokpaardjes. U krijgt in dit boek een hele stal voi stokpaarden. Met de meeste ben ik het van harte eens. Boeiend en leerzaam om zo ook je mening te toetsen. Toch een enkel punt van kritiek. In citeer een zin op bladzijde 293: 'Het Joodse volk zal echter ook lijden als straf op hun ongehoorzaamheid.' Mogen wij, als gelovigen uit de voiken, dit over Israël zeggen? Denk, beste broeder Schipper, aan Gods harde oordeel over de drie vrienden van Job.

Het is zeker het bedrag van € L7,50 waard om deze verzameling van Bijbelstudies in bezit te krijgen.

U zult er regelmatig naar grijpen.

Van harte aanbevolen dus!

Recensie in het blad “Het Zoeklicht”

Ds. Henk Schouten

Van de hand van Hendrik Schipper is een nieuw boek verschenen: “lsraël Gods oogappel”. Op de rugzijde lezen we onder andere: .”Gods plan met lsraël is als een diamant met veel facetten, die gaan oplichten en schitteren als we de Schriften onderzoeken.”

Hendrik Schipper heeft zich contentieus aan dit onderzoek gezet en is er in geslaagd de vele facetten van die rijke diamant te laten schitteren. Dit boek is feitelijk veel meer dan een boek over lsraël alleen geworden. Het begint waar de Bijbel ook begint, bij de schepping, en eindigt waar ook de Bijbel ons mee verheugd, de beschrijving van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Wie het boek leest, krijgt geweldige diepten van Gods Woord te zien, a[[es overzichtelijk bij elkaar gebracht en in drie delen gerubriceerd. Deel 1 loopt van de Schepping tot Abraham. Deel 2 behandelt de periode en de betekenis van de Komst van de Messias tot de stichting van de staat lsraël. Tot slot deel 3, dat van de stichting van de staat lsraë[ gaat tot de eindtijd.

Zelden verschijnt er zo’n compleet boek dat handelt over Gods plan en zo Bíjbels gedocumenteerd en gefundeerd mensen meeneemt in het verstaan van Gods plan. Het is ondoenlijk om het ruim 650 pagina,s tellende boek in enkele woorden te beschrijven. Nu de lange avonden weer zijn aangebroken is dit echt een aanrader voor de serieuze Bijbelvorser. Je kunt het boek in het geheel doorlezen, maar ook de paragrafen op onderwerp zelfstandig bestuderen.