Skip to main content


De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift

Statenvertaling - auteur Hendrik Schipper

In dit boek gaat het over het Woord van de levende God. Door dit Woord kunt u onder de leiding van de Heilige Geest leren wie God is en wie Zijn Zoon is. De profeet Hosea zegt in Hosea 4:6 “Mijn volk is te gronde gegaan, omdat het zonder kennis is.” En de Heere Jezus zegt Zelf in Johannes 5:39

“Onderzoekt de Schriften, want u meent daarin het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.”

Dit zegt Jezus van de Schriften van het Oude Testament. Hoe belangrijk is het dan te weten welke teksten in de Schriften de Heere Jezus bedoeld heeft. In dit boek treft u meer dan 300 teksten uit het Oude Testament aan, die direct of indirect duiden op de beloofde Messias. De desbetreffende teksten worden verklaard en toegelicht door teksten uit het Nieuwe Testament, die daarmee een relatie hebben.

Dit boek is een unieke Bijbelstudie en gids. Uniek in die zin, dat er weinig of geen boeken zijn die op deze wijze de eenheid van de Schriften laten zien. Het boek kan gebruikt worden voor Bijbelstudie en als naslagwerk.

Recensie

“Tartuffel”

Mensen die regelmatig mijn artikelen lezen, weten dat ik buitengewoon geïnteresseerd ben ik in teksten in de Tenach die verwijzen naar (de eerste of tweede komst van) de Messias. Het Oude Testament bevat maar liefst meer dan 300 Messiaanse profetieën die zijn uitgekomen en vervuld in Jezus. De 82-jarige Veenendaler Hendrik Schipper heeft in ruim 12 jaar alle Bijbelteksten uit het Oude en het Nieuwe Testament die naar de Messias verwijzen in boekvorm op een rij gezet. Een hele prestatie.

Een helder overzicht van alle Schriftplaatsen waarin de Messias wordt geopenbaard

Meer dan twaalf jaar heeft Hendrik Schipper gewerkt aan dit boek, waarin alle vergelijkende teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament over de Heere Jezus op een rijtje zijn gezet.(¹) Het geeft geen tekstverklaring; het boek biedt een helder overzicht van alle Schriftplaatsen waarin de Messias wordt geopenbaard. Het uitgangspunt van de auteur is 'dat de Schrift zichzelf verklaart onder leiding van de Heilige Geest'.

De Schrift is in zichzelf klaar en duidelijk, maar doordat ons verstand verduisterd is hebben we de verlichtende werking van Gods Geest nodig en geen menselijke tradities. Een christen hoeft zich dus niet op andere gezagsbronnen te richten om daarmee een gevangene te worden van menselijke inzichten. Nee, de Schrift is duidelijk. God heeft zich op klare en duidelijk wijze geopenbaard in de Schrift. De Schrift legt zichzelf uit doordat de ene Schriftplaats licht werpt op de andere Schriftplaats. Dit is één van de belangrijkste hermeneutische principes. En dit is precies wat het boek doet: het zet teksten uit de Tenach die duiden op de Messias bij teksten uit het Nieuwe Testament die daarmee een relatie hebben waardoor ze worden verklaard en toegelicht.

Doordat dit boek meer dan 300 Messiaanse teksten in het Oude Testament en de daaraan gerelateerde teksten in het Nieuwe Testament op een rijtje zet, wordt duidelijk wat Jezus heeft bedoeld met de woorden die hij sprak in Johannes 5:39:

Ge onderzoekt de Schriften, omdat ge meent daarin eeuwig leven te hebben, en juist díe zijn het die over mij getuigen.

Meer dan 300 profetieën, sommige meer dan 1000 jaar vóór Jezus' geboorte uitgesproken. Het kloeke boek van de Veenendaler heeft Jezus' woorden ter harte genomen en is op zoek gegaan naar alle teksten die Jezus bedoeld heeft. Het resultaat mag er wezen. Het boek telt talloze teksten over de Messias in het Oude en het Nieuwe Testament. Zijn boek beoogt niets anders dan door de Tenach aan te tonen dat Jezus de beloofde Joodse Messias is.

Dat is het fascinerende en de reden dat ik niet uitgeschreven raak over dit onderwerp. Sommige van de Oudtestamentische profetieën aangaande de Messias zijn meer dan 1000 jaar vóór Jezus' geboorte uitgesproken! Door het boek van Hendrik Schipper kan iedereen de voorzeggingen over de Messias van Genesis tot Maleachi tot in detail onderzoeken, om tot de ontdekking te komen dat vanaf Matteüs de historische figuur Jezus van Nazareth exact samenvalt met de Persoon van de Messias die de profeten beschreven hebben. Een godswonder! Let wel: alleen in de Bijbel treffen we vervulde profetie aan. Er is geen buiten-Bijbels voorbeeld aan te wijzen, waarbij een concrete voorspelling of profetie ook daadwerkelijk is vervuld.

Beide portretten vormen tezamen een absolute onverbrekelijke eenheid, waardoor we kunnen getuigen dat in het Nieuwe Testament wordt bevestigd, ontvouwd en veelal vervuld wat in het Oude Testament staat geschreven. Het Oude Testament wijst vooruit naar het Nieuwe Testament, die daarmee een vervulling is van het Oude Testament. Niet alles is vervuld in het Nieuwe Testament.

Denk aan profetieën over de terugkeer van de Joden naar Israel of over de wederkomst van de Messias.

Joden met het Evangelie bekendmaken

Hendrik Schipper kwam tijdens een reis naar Israël, nu 16 jaar geleden, op het idee voor dit boek (of de Heilige Geest legde dit idee in zijn hart waarna het plan rijpte). Hij kwam in het Heilige Land in contact met een voorganger van een Messias belijdende gemeente, die tegen hem zei dat er een gebrek was aan degelijk bijbelstudiemateriaal met teksten uit de Tenach om Joden met het Evangelie bekend te maken. In het Reformatorisch Dagblad van 22 januari 2010 zei Schipper:

"Er was weinig materiaal met vergelijkende teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament over de Messias. Van prof. dr. A. H. Edelkoort bestond een vooroorlogs boek over Messiaanse teksten, maar dat was allang uit de handel en het aantal Messiaanse teksten was vrij beknopt. De Messias belijdende jood dr. A. Fruchtenbaum gaf in zijn boek 'Messianic Christiology' naast de Bijbelteksten veel verklaring, maar dat wilde ik niet. Ik wilde alleen het Woord laten spreken."

De schrijver heeft de lacune opgevuld door een boek samen te stellen met daarin meer dan 300 teksten uit de Tenach, die direct dan wel indirect duiden op de beloofde Messias. De directe teksten zijn zonder enige voorkennis direct te herkennen als zijnde Messiaans en de indirecte teksten alleen met kennis van het Nieuwe Testament. Alle oudtestamentische teksten worden verklaard en toegelicht door relevante teksten uit het Nieuwe testament die daarmee in verband staan. Deze teksten kunnen zowel slaan op reeds vervulde als op nog onvervulde profetieën.

De opbouw van het boek

In het boek worden eerst teksten uit Genesis behandeld, vervolgens komen teksten uit Exodus aan bod, tot en met het Bijbelboek Maleachi. Elke kerntekst uit de Tenach staat vetgedrukt tegen een lichtgrijze achtergrond en boven elke kerntekst staat een onderwerp, bijvoorbeeld: 'De komst van de Messias voorzegd' of 'De Messias zal ook de Messias zijn voor de heidenen'. Eronder volgen alle daarop betrekking hebbende teksten uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Op deze wijze valt het heldere en klare licht van het Nieuwe Testament op het Oude Testament. Alle teksten staan in de Statenvertaling. Door een bepaalde codering toe te passen zijn de teksten tevens ingedeeld naar een aantal thema's of onderwerpen:

  • De Messias als Persoon;
  • Het Wezen van de Messias;
  • De verschijning van de Messias;
  • De ambten van de Messias;
  • De opdracht en bediening van de Messias;
  • Het lijden en sterven van de Messias;
  • De opstanding en hemelvaart van de Messias;
  • De toekomst van de Messias;
  • De Messias in de offers en feesten.

Deze onderwerpen zijn weer onderverdeeld in subonderwerpen. Voorts is in een aparte rubriek aangegeven welke teksten op het toekomstige Messiaanse Koninkrijk slaan. Achterin het boek staan alle verwijzingen in het Nieuwe Testament naar het Oude Testament en dat zijn er heel wat. Dit benadrukt nog eens de eenheid van de Bijbel; de Bijbel spreekt zichzelf nergens tegen.

Anderstalige uitgaven

De schrijver heeft zijn boek via de door hem zelf opgerichte uitgeverij Boaz Multimedia op de markt gebracht. Naast de Nederlandse versie is er gelijktijdig een Engelse versie verschenen, alsook een bewerking van 770 pagina's met de tekst in het Engels en parallel daaraan in het Hebreeuws. Deze boeken zijn vooral bestemd om uit te delen onder zowel gelovige als niet-gelovige Joden, dat wil zeggen Joden die niet geloven dat Jezus (of beter: Jesjoea, zijn authentieke Hebreeuwse naam) de Messias is. De reacties zijn tot dusverre bemoedigend, aldus de schrijver. Een uitgave in het Russisch, speciaal bestemd voor Russische Joden, is in voorbereiding.

Op de website www.themessiahrevealed.com is gratis een digitaal inkijkexemplaar te downloaden om kennis te maken met dit fantastische boek, dat een aanwinst is en tegemoet komt aan een behoefte. De Schriften tonen onomstotelijk aan dat Jezus de Messias is. Als we alle Messiaanse profetieën nauwkeurig onderzoeken, dan blijkt dat alleen Jezus van Nazareth en niemand anders uit de geschiedenis al deze voorspellingen en voorzeggingen vervuld kan hebben. Maar er is ook niemand die ze nog vervullen kan, omdat geen mens meer kan bewijzen dat hij van David afstamt aangezien de geslachtsregisters van Israël met de verwoesting van de tempel in 70 n. Chr. verloren zijn gegaan. Dit terwijl klip en klaar wordt voorzegd in de Tenach dat de Messias een zoon van David moet zijn. De Messias moet dus vóór het jaar 70 zijn gekomen. Orthodoxe en andere Joden die geloven dat de Messias nog moet komen en dat diens identiteit tot nu onbekend is, zitten er alleen al om die reden naast. Lees en ontdek.