Skip to main content


BELOFTEN en PROFETIEËN van GOD VOOR DE VOLKEN

auteur Hendrik Schipper

DE VOLKEN IN PROFETISCH BIJBELS PERSPECTIEF

God heeft een plan met deze wereld. Dat plan heeft als einddoelde schepping van een nieuwe aarde en een nieuwe hemel waar God verheerlijkt wordt in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus.

Dit boek gaat over de Bijbel.
Wat is de boodschap van de Bijbel?

“Wie het grote aantal kerken en denominaties overziet en daarnaast nog de legio lokale onafhankelijke geloofsgemeenschappen, waar de ‘op de Bijbel’ gebaseerde uitgangspunten dikwijls redelijk tegenstrijdig zijn, zal zeggen dat die vraag niet te beantwoorden is. Wanneer we bovendien het grote aantal theologen zouden kunnen tellen, die al net zo vaak uiteenlopende ideeën hebben gelanceerd omtrent de Bijbel, dan lijkt het een onmogelijke opgave om antwoord te geven op de vraag: ‘Wat is de boodschap van de Bijbel? Hoe staat dit boek nu te midden van deze niet aflatende reeks van inzichten en uitgangspunten? Voegt dit boek iets toe? De auteur heeft eigenzinnig voor een andere aanpak gekozen. Een aanpak, die de boodschap van de Bijbel op een veel directere manier ontsluit.” (ds. Henk Schouten)

Welke onderwerpen komen in dit boek aan de orde?

  • Wie is God, Jezus, de Heilige Geest? Wie is satan en de antichrist?
  • De relatie van God met de volken. God openbaart Zich aan mensen.
  • Gods plan met de volken. God wil dat alle mensen behouden worden.
  • De almacht van God en Jezus.
  • Profetieën voor de toekomst van de volken.
  • Het tijdperk van de antichrist.
  • Het duizend jarig Vrederijk en de satan gebonden.
  • De satan weer ontbonden.
  • Het laatste oordeel.
  • Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Dit is het derde boek van de auteur over beloften en profetieën van God in de Bijbel. Het eerste boek betreft de profetieën over de beloofde Messias en heet “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift”. Het tweede boek gaat over de beloften en profetieën voor Israël en heet “Israël Gods oogappel”. Dit derde boek behandelt beloften en profetieën van God voor de volken.

Recensie

Ds. Henk Schouten

Wat is de Boodschap van de Bijbel?

Wie het grote aantal kerken en denominaties overziet en daarnaast nog de legio lokale onafhankelijke geloofsgemeenschappen, waar de ‘op de Bijbel’ gebaseerde uitgangspunten dikwijls redelijk tegenstrijdig zijn, zal zeggen dat die vraag niet te beantwoorden is.

Wanneer we bovendien het grote aantal theologen zouden kunnen tellen, die al net zo veel uiteenlopende ideeën hebben gelanceerd omtrent de Bijbel, dan lijkt het een onmogelijke opgave om antwoord te geven op de vraag: ‘Wat is de boodschap van de Bijbel?’

Dat alles bewerkt niet zelden een enorme teleurstelling voor de leek die, in dit woud van ideeën, uitgangspunten en inzichten, de weg probeert te vinden. Het verdrietige gevolg is dat velen afhaken en het vertrouwen in Gods Woord zelf zijn kwijtgeraakt en daarmee een geweldige schat aan liefde en hoop mislopen. Wat nog ernstiger is, daardoor misschien zelfs het eeuwige leven met de Heere Jezus zullen missen.

Hoe staat dit boek nu te midden van deze niet aflatende reeks van inzichten en uitgangspunten?
Voegt dit boek iets toe?
Hendrik Schipper heeft eigenzinnig voor een andere aanpak gekozen. Een aanpak, die de Boodschap van de Bijbel op een veel directere manier ontsluit. De auteur is jarenlang op allerlei wijzen betrokken geweest bij Gods Woord door de uitoefening van diverse functies die hij binnen kerken heeft bekleed. Vooral echter door zijn persoonlijke bekering en wedergeboorte werd zijn liefde
voor de Heere Jezus en Zijn Woord steeds groter, waarmee ook zijn inzicht in dat Woord groeide.

Dat komt zeker ook daardoor dat hij altijd de Heere heeft gevraagd om inzicht en de leiding van de Heilige Geest. Zijn jarenlange studie maakte hem meer en meer vertrouwd met de rijke Boodschap. Dat inzicht in die Boodschap ontvouwt hij in het voor u liggende werk. Hendrik Schipper geeft zelf, in niet te veel tekst, de lijn van zijn ontdekkingen en inzichten weer. Die inzichten worden direct uitvoerig gestaafd met Bijbelteksten waarop ze zijn gebaseerd. Op die manier wordt de Bijbelse Boodschap veel toegankelijker en kan de lezer dit inzicht direct verifiëren.

Het is mogelijk dit werk in zijn geheel te lezen om zo Gods plan van het begin van de wereld tot de voleinding beter te leren kennen. Het is best een omvangrijk werk en het vraagt grote discipline dit zo te doen, maar dit zal zijn vruchten afwerpen.

Het is ook mogelijk dit boek als een soort naslagwerk te gebruiken. Aan de hand van de uitvoerige inhoudsopgave kan men een thema kiezen om nader te bestuderen.

Ik geloof vast dat de mens die ernstig het antwoord zoekt op de vraag : ‘Wat is de Boodschap van de Bijbel?’ door dit boek geholpen zal worden. De Bijbel, beter de Heere God, heeft een Boodschap voor alle volken, voor Zijn volk Israël, ja bovenal voor ieder mens persoonlijk. Het
is heerlijk die Boodschap te leren kennen. Een Boodschap ook die we niet mogen negeren, een
Boodschap van liefde, van zegen en heil en dat biedt de Heere God aan in en door Zijn eniggeboren
Zoon, Jezus Christus. Wie Jezus leert kennen zal tot vernieuwing van zijn leven komen. Moge de Heere dit werk daartoe zegenen.